Willkommen zur Video Call Seite der Zech Bau SE

Oliver Katanic (Foto)
Leiter Business Development, , ZECH BAU SE Köln
Jan Winkert, Bauleiter ZECH Bau SE Berlin (10-11h)
Robert Zimmermann, Bauleiter ZECH Bau SE Berlin (14-15h)